Bwell-metoden – ett hållbart digitalt hälsoverktyg

Det här är Bwell-metoden

Bwell-metoden (tidigare FMS) är en vetenskapligt väl beprövad digital hälsotjänst som stimulerar elever, studenter och anställda i alla typer av verksamheter, att ta större ansvar för sin fysiska kapacitet, hälsa, livsstil och sin arbetssociala miljö. 

Bwell-modellen tar det hälsofrämjande arbetet hela vägen till en personlig Livsstilsplan som gör det möjligt att förbättra fysisk aktivitet, matvanor, stillasittande, relationer och allt annat som är viktigt för att kunna må bra. Konceptet bygger på WHOs definition av hälsa som ett tillstånd av fullständigt Fysiskt, Mentalt och Socialt välbefinnande.

Arbetet genomförs självständigt av den enskilde själv eller i grupper av elever, studenter eller anställda efter en inledande Bwell-utbildning. Själva arbetsverktyget är en enkel webapplikation. Alla svar och testresultat matas in i appen.

 1. Livsstilsanalys

Var och en genomför först enkla fysiska tester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition, tester som alla klarar av. Detta kombineras med frågor om fysisk kapacitet, upplevd hälsa, ANDT, matvanor samt livet på i skolan/utbildningen, på arbetet och på fritiden. Frågor och tester är vetenskapligt prövade av Karolinska Institutet, KI.

 1. Livsstilsmål

Utifrån identifierade önskvärda förbättringar inom dessa områden sätter var och en upp några personliga mål för vad som är viktigast att uppnå när det gäller hälsa och välmående, både i och utanför skolan/utbildningen och när det gäller arbetet.

 1. Livsstilsplan

Livsstilsmålen utgör sedan grund för den personliga handlingsplanen med konkreta åtgärder som leder till att målen nås. Det är en plan som var och en själv tar ansvar för.

I skolan erbjuds verktyget till årskurs 7-9 och till gymnasiet och för högre utbildning till universitet, högskolor och andra lärosäten. När det gäller anställda erbjuds verktyget till skolor, kommuner, företag, organisationer och myndigheter. Arbetet med att ta fram en Livsstilsplan tar inte mer än cirka fyra timmar. I skolan är coachande samtal en hörnsten i arbetet. En del av arbetet kan med fördel genomföras på distans. I andra verksamheter genomförs Bwell-metoden självständigt med hjälp av coachande frågor som är inbyggda i verktyget.

Vi rekommenderar starkt att alla ges möjlighet att datera upp sina Livsstilsplaner minst två gånger per år.

Bewell Academy  följer GDPR.

Forskning vid Linnéuniversitetet

Databasen växer för varje år och består nu av ca 23 000 Livsstilsplaner. Effekterna på hälsa/livsstil kartläggs av Linnéuniversitetet som efterhand publicerar forskningsresultaten i olika vetenskapliga artiklar.

Ppt-presentationer

Vi håller just nu på att uppdatera ett par korta Ppt-presentationer som du kan använda för att förklara för dina kollegor vad Bwell-metoden är för något. Den är i grunden densamma för elever på högstadiet/gymnasiet/universitet/högskolor som för anställda oavsett var man arbetar.

Bwell för företag och organisation

Bwell för skola och högre utbildning

 

Våra tilläggstjänster

När ni genomfört Bwell-metoden på er arbetsplats har ni möjlighet att utnyttja våra olika tilläggstjänster. Här beskriver vi några sådana:

1. Personlig Bwell-coaching och fysträning tillsammans med vår hälsocoach Lina Öqvist.

För att genomföra sina personliga Livsstilplan kan det ibland behövas lite extra personligt samtalsstöd eller fysträning. Vår hälsocoach Lina Öqvist hjälper er med detta.

Anmäl intresse till info@bwellacademy.com

2. Fördjupningskurs i mat/energi genom vår dietist Marina Sjöberg.

Det där med att ändra sina matvanor så att de blir bestående och som man faktiskt trivs med, är svårt. Det är lättare att ta till snabba lösningar som dieter av olika slag, vilket inte är hållbart i längden. Det gäller att hitta en hälsosam balans som passar för just dig. Med Marinas populära föreläsningar, utbildningar och samtal är detta möjligt. Vi erbjuder även en särskild digital kurs som löper över tid för att nya vanor ska hinna få fäste.

Marina

Anmäl intresse till info@bwellacademy.com

3. Teamkoncept Education erbjuder inspirerande föreläsningar och digitala E-learningkurser i kombination med Bwell-verktyget.

Välj mellan tre olika alternativ:

BRONSPAKET. Bwell-metoden + 1 valfri kurs  från Teamkoncept Education.

https://www.teamkoncepteducation.se/course?courseid=brons-bwell-academy-teamkoncept-education

SILVERPAKET. Bwell-metoden+ två valfria kurser från Teamkoncept Education.

https://www.teamkoncepteducation.se/course/silver-bwell-academy-teamkoncept-education

GULDPAKET . Bwell- metoden+ två valfria kurser/stödmaterial från Teamkoncept Education. Här ingår Bwell-utbildning på plats hos er.

https://www.teamkoncepteducation.se/course?courseid=bwell-academy–teamkoncept-education-guld

Martin Lossman, föreläsare hos Teamkoncept Education

Martin är f.d. pedagog inom idrott & hälsa, ledarskap. Idag arbetar han med föreläsningar runt om i hela landet och även utomlands. Föreläsningarna kan även kombineras med kurserna på www.teamkoncepeducation.se. Bryta stillasittandet, puls i skolan, aktiva klassrum och hur vi kan använda lärmiljön är några områden som Martin kan hjälpa er med.   

 

 

 

Tydliga och mätbara effekter

Effekterna av att använda Bwell-metoden är både tydliga och mätbara. Det är ett arbetsverktyg som bidrar till mer lust och kraft både i skolan och på jobbet oavsett arbetsplats. Privat eller offentlig verksamhet spelar ingen roll. Både unga och vuxna kan lättare ta tillvara sin fulla potential. Graden av måluppfyllelse ökar. I takt med att välmåendet ökar minskar också kostnaderna för sjukfrånvaro.

För eleverna/studenterna

Eleverna/studenterna tycker att Bwell-metoden är rolig och stimulerande att arbeta med. De uppskattar att de får ta ansvar för sin egen utveckling när det gäller hälsa/livsstil. Ökad gemenskap och minskat utanförskap blir en effekt av förbättrade relationer. De känner sig mindre stressade och får större lust för studier och lärande. De känner sig bättre förberedda för att ta nästa steg i livet oavsett om det gäller högre utbildning eller att komma ut i arbetslivet.

För de anställda

De anställda trivs bättre, blir mer motiverade och känner mer arbetsglädje när de får möjlighet att ta fram sin egen Livsstilsplan för att förbättra sin hälsa, fysiska kapacitet och sin livsstil. De mår bättre av att motionera mer, äta bättre och leva ett mera sunt liv än de kanske levt tidigare. Dessutom får de möjlighet att föreslå förbättringar av sin egen arbetssociala situation och diskutera detta på jobbet. Allt detta ökar gemenskapen och minskar utanförskapet.

För arbetsgivaren

Bwell-modellens stadga och struktur innebär att man får det verktyg som krävs för att kunna bedriva ett effektivt hälsofrämjande arbete. Stress och psykisk ohälsa minskar i takt med att människor mår bättre. De ekonomiska vinsterna är påtagliga. Inom skola och högre utbildning minskar trycket på elevhälsan/studenthälsan. På alla arbetsplatser minskar kostnaderna för sjukskrivningar i takt med att de anställda blir mer motiverade och trivs bättre på arbetet.  För en kommun eller en region innebär det stora besparingar i form av minskade kostnader för olika typer av bidrag.

Uppföljningen av resultat/effekter är enkel. Löpande Bwell-statistik som visar utvecklingen över tid av fysisk kapacitet, upplevd hälsa, matvanor, ANDT, livet på fritiden, i  skolan och på arbetet kan enkelt jämföras med er egen statistik över sjukskrivningar och ohälsotal. Det innebär att underlaget för de löpande kvalitetsuppföljningarna breddas betydligt.

 

Statistisk för skola och högre utbildning

Statistik för arbetsliv

Bwell-modellen hjälper dig att styra och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Bwell-modellens stadga och struktur hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på ert samlade hälsofrämjande arbete och löpande mäta och följa upp effekterna på hälsa, livsstil och välmående.

 • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse både för individen och för verksamheten.
 • Samverkan utan hindrande stuprör. i organisationen.
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.

Hjärnan, minnet och koncentrationen

 1. Amygdala - Balanserar vår stress
 2. Hippocampus - Hjälper oss minnas
 3. Frontalloben - Är vårt kunskapscentrum och ger oss förmåga att planera och organisera


Fysisk aktivitet och sund livsstil ökar proteinet BDNF som förbättrar samarbetet mellan amygdala, hippocampus och frontalloben.

Bwell har starkt fokus på sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans utveckling för att en elev eller anställd ska kunna nyttja sin kapacitet bättre och nå sin fulla potential!

En logisk arbetsprocess steg för steg

”Tratten”  är ett bra sätt att beskriva arbetet som eleven eller en anställd genomför steg för steg tillsammans med Bwell-utbildad personal.

Första steget är en kartläggning av nuvarande situation. Där ingår såväl fysiska tester som att svara på ett antal frågor inom olika livsstilsområden. Det kallar vi Livsstilsanalys.

Sedan sätter den enskilde upp mål (Livsstilsmål) genom att bestämma sig för VAD som är viktigast att uppnå inom en viss tid. Ett fåtal mål i taget för att kunna fokusera.

Detta leder fram till själva Livsstilsplanen som talar om HUR målen ska nås.

Därefter genomförande och uppföljning innan det är dags att göra om processen utifrån en ny Livsstilsanalys som förhoppningsvis visar att man åstadkommit de förbättringar man bestämde sig för första gången.

Ett enkelt digitalt arbetsverktyg som stimulerar god hälsa motverkar ohälsa

För din dator, platta eller mobiltelefon

Som stöd erbjuder Bwell en enkel och stimulerande app som arbetsverktyg. Den gör arbetet med Bwell-modellen enkelt och roligt när du själv eller med stöd av Bwell-utbildad personal, analyserar dina levnadsvanor, sätter upp mål och tar fram din personliga livsstilsplan som gör det möjligt att nå målen.

Ledningen kan sedan följa utvecklingen med hjälp av Bwell-statistik på mer övergripande nivå, statistik som löpande kommer fram som ett resultat av Bwell-arbetet. Du själv ser direkt på vad som fungerar bra i livet och vad som kan bli ännu bättre när det gäller fysisk aktivitet, hälsa och levnadsvanor. Ledningen kan jämföra med utvecklingen i den egna verksamheten och jämföra med resultat för hela Sverige.

Bwell Academy är personuppgiftsbiträde till det företag eller organisation som använder Bwell-modellen. Det innebär att Bewell Academy hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Samarbete med Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har satt igång forskning för att följa upp de reella effekterna av de Livstilsplaner som tas fram av eleverna på ett antal gymnasieskolor och även högstadieskolor runt om i Sverige. Resultaten kommer löpande att presenteras på hemsidan.

Beställ Ackis debattbok – Avstressa skolan!

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltför svaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring.

Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning för att inlärningen ska fungera och de reformer som nu genomförs ska få avsedd effekt.

Den här boken handlar om de ”glömda” problemen och hur vi kommer tillrätta med dem genom att lägga mer tonvikt på livsstil, fysisk hälsa och matvanor. Lyckas vi med det, kommer eleverna att prestera bättre och de anställda i skolan att må bättre.

Acki Wästlund har arbetat med utvecklingsfrågor inom skolan sedan slutet på 90-talet. Hon är i grunden beteendevetare och idrottslärare.
Beställ boken på Adlibris
Beställ boken på Bokus

Uppsatser vid olika universitet och högskolor

Några ord från våra användare

Det var bra att få tänka igenom sitt liv och kul att göra de fysiska testerna - Nelly, Ida och Kajsa på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

FMS har gjort att vi får göra bensträckare på alla lektioner för att inte sitta stilla så mycket - Daniel, Connor och Grzegorzel på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

Eleverna tycker det är spännande att få en helhetsbild av sitt liv och att det är bra att man utgår från det friska i stället för att få påtalat det som inte funkar - Ragna Stridsberg, idrottslärare Liljaskolan Vännäs

FMS-modellen har varit ovärderlig för mig och hjälpt mig att utveckla verksamheten. Alla på skolan var engagerade. Skolsköterskan fick färre spontanbesök. Vi fick också fler elever och skolan blev mer attraktiv - Lena Skuja, tidigare rektor Svaneskolan Lund

Eleverna uppskattar att man i lugn och ro sitter ner och pratar med dem om deras livsstil - Inger Karlsson, idrottslärare Luspengymnasiet Storuman

Personlig Livsstilsplan

Bwell-modellen är den enda kända hälsofrämjande arbetsmetod som med hjälp av en användarvänlig digital hälsotjänst resulterar i en personlig Livsstilsplan som en elev i skolan eller en anställd på en arbetsplats själv tar ansvar för och följer upp.

Salutogent arbetssätt

Genom ett salutogent arbetssätt bygger man vidare på varje persons friska och starka egenskaper.

KASAM-test igår

KASAM (Känsla av sammanhang) gör att skolan eller en arbetsplats blir begriplig, hanterbar och meningsfull för en elev och en anställd.

Enkla fysiska tester

Var och en får testa sin styrka, kondition, rörlighet, motorik och hållning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Några ord från Acki Wästlund, grundaren av Bwell-modellen (tidigare FMS)

Jag tror väldigt starkt på fysisk aktivitet som kraft för att må bra i livet. Jag försöker själv leva efter den devisen. När jag arbetade som idrottslärare på en skola med stora utmaningar i Botkyrka och ville få eleverna på högstadiet att förstå detta, fick de mig att skapa FMS-metoden för att stimulera dem att ta tag i sin hälsa och sina levnadsvanor. Under mer än 20 år har jag sedan utvecklat den i samarbete med många skolors idrottslärare och skolsköterskor.

Idag arbetar vi under det nya namnet Bwell-metoden. Den sprisd alltmer och gör det möjligt för alla på skolan att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen och öka elevernas lust att lära. Bwell-metoden knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet. Den är också unik genom att eleverna får göra enkla fysiska tester. Under senare tid har flera skolor upptäckt att Bwell fungerar lika bra för de anställda som på eleverna. Det gäller inte bara i skolan, även andra organisationer och företag har upptäckt att de med hjälp av Bwell-metoden kan motverka stress och psykisk ohälsa, vår tids nya folksjukdom.

Jag förstod redan tidigt hur viktigt det var med samverkan för att lyckas. Modellen stimulerar personalen att hjälpa eleverna till ständiga förbättringar när det gäller hälsa, livsstil och skolresultat. En annan hörnsten för mig är det hälsofrämjande och salutogena arbetssätt som jag lärde mig från grunden när jag arbetade tillsammans med medarbetare på Lunds universitet. Jag förstod på djupet värdet av att bygga vidare på varje elevs friska och starka egenskaper. Ett naturligt fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) har dessutom övertygat mig om det då blir lättare för eleverna att klara av livet i skolan.

Vår webbapplikation för mobil, platta och dator hjälper eleverna i åk 7-9 och på gymnasiet att på ett enkelt sätt göra en livsstilsanalys, sätta upp livsstilsmål och ta fram sin egen personliga livsstilsplan. Nu finns också ett motsvarande digitalt verktyg som gör det möjligt för de anställda i företag och organisationer att göra detsamma för att också de ska kunna bå bra, både i sitt arbete och i livet. Det kan du läsa mer om här på hemsidan.

Bwell gör skillnad både för elever och personal - välkommen till Bwell Academy!

Acki Wästlund