Bwell-metoden – ett coachande digitalt hälsoledningsverktyg

Detta är Bwell-metoden

Bwell-metoden (tidigare FMS) är en vetenskapligt väl beprövad digital hälsotjänst som ger lust och kraft åt elever och anställda i skolor, kommuner, företag, organisationer och myndigheter. En hälsofrämjande arbetsmetod som stimulerar till större eget ansvar för fysisk kapacitet, hälsa, livsstil och arbetssocial miljö. På det sättet bidrar Bwell till ökat  välmående i skolan, på arbetet och i livet.

Bwell-modellen tar det hälsofrämjande arbetet hela vägen fram till en personlig Livsstilsplan som gör det möjligt att förbättra fysisk aktivitet, matvanor, stillasittande, relationer och allt annat som är viktigt för att kunna må bra och fungera väl i skolan, på arbetet och i livet. Konceptet bygger på WHOs definition av hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande.

Arbetet genomförs steg för steg tillsammans med elever eller anställda efter en inledande Bwell-utbildning. Själva arbetsverktyget är en användarvänlig responsiv webapplikation. Alla svar och testresultat matas in i webappen i samband med coachande gruppsamtal.

 1. Livsstilsanalys

Var och en genomför först enkla fysiska tester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition, tester som alla klarar av. Detta kombineras med frågor om fysisk kapacitet, upplevd hälsa, ANDT, matvanor samt livet på i skolan, på arbetet och på fritiden. Frågor och tester är vetenskapligt prövade av Karolinska Institutet, KI.

 1. Livsstilsmål

Utifrån identifierade önskvärda förbättringar inom dessa områden sätter var och en upp några personliga mål för vad som är viktigast att uppnå när det gäller hälsa och välmående, både i och utanför skolan respektive arbetet.

 1. Livsstilsplan

Livsstilsmålen utgör sedan grund för den personliga handlingsplanen med konkreta åtgärder som leder till att målen nås. Det är en plan som var och en själv tar ansvar för.

I skolan erbjuds FMS-verktyget både till årskurs 7-9 och på gymnasiet. När det gäller anställda erbjud verktyget skolor, kommuner, företag, organisationer och myndigheter. Arbetet med att ta fram en Livsstilsplan tar inte mer än cirka fyra timmar. Coachande samtal är en hörnsten i detta sätt att arbeta vilket spar mycket tid. En del av arbetet kan dessutom med fördel genomföras på distans.

Några hos er får särskild utbildning i Bwell-metoden och genomför därefter konceptet tillsammans med eleverna eller de anställda. Alternativt kan Bewell Academy  hjälpa er med detta. Vi rekommenderar starkt att alla ges möjlighet att datera upp sina livsstilsplaner minst två gånger per år.

Uppföljningen med hjälp av Bwell-statistik (nyckeltal) över mätbara förändringar av fysisk kapacitet, upplevd hälsa, matvanor, ANDT, livet på arbetet och på fritiden kan enkelt jämföras med statistik över sjukskrivningar och ohälsotal. Det innebär att underlaget för era löpande kvalitetsuppföljningar breddas betydligt.

Bwells databas med mer än 40 000 individers livsstilsdata och effekterna av vårt sätt att arbeta hälsofrämjande är föremål för forskning vid Linnéuniversitetet.

Bwell Academy  följer GDPR.

Tydliga och mätbara effekter

Bwell-metoden bidrar till mer lust och kraft i skolan och på jobbet oavsett arbetsplats. Privat eller offentlig spelar ingen roll. Det innebär att både unga och vuxna lättare kan ta tillvara sin fulla potential. Graden av måluppfyllelse ökar. I takt med att välmåendet ökar minskar också kostnaderna för sjukfrånvaro.

För eleverna

Eleverna tycker att Bwell är roligt och stimulerande att arbeta med. De uppskattar att de får ta ansvar för sin egen utveckling när det gäller fysisk aktivitet, matvanor och allt annat som är viktigt i livet. Ökad gemenskap och minskat utanförskap blir en effekt av förbättrade relationer. De känner sig mindre stressade och får större lust för skolarbete och lärande. De uppskattar det stöd de får av personalen när de genomför Bwell och känner sig bättre förberedda för att ta nästa steg i livet.

För de anställda

Arbetsmetoden är i hög grad relationsskapande genom att Bwell bygger på samarbete. De anställda trivs bättre, blir mer motiverade och känner mer arbetsglädje när de också får möjlighet att ta fram sin egen Livsstilsplan för att förbättra sin hälsa, fysiska kapacitet och sin livsstil. De mår bättre av att motionera mer, äta bättre och leva ett mera sunt liv än de kanske levt tidigare. Dessutom får de möjlighet att föreslå förbättringar av sin egen arbetssociala situation och diskutera detta på jobbet. Allt detta ökar gemenskapen och minskar utanförskapet.

För arbetsgivaren

Bwell-modellens stadga och struktur innebär att ni får det verktyg som krävs för att kunna bedriva ett effektivt hälsofrämjande arbete. Stress och psykisk ohälsa minskar i takt med att människor mår bättre när de stimuleras att ta större ansvar för sin fysiska kapacitet, hälsa och livsstil. De ekonomiska vinsterna blir påtagliga. Inom skolan minskar trycket på elevhälsan. På alla arbetsplatser minskar kostnaderna för sjukskrivningar i takt med att de anställda blir mer motiverade och trivs bättre på arbetet.  För en kommun eller en region innebär det stora besparingar i form av minskade kostnader för olika typer av bidrag.

Bwells digitala arbetsverktyg hjälper er att mäta och följa upp effekterna av ert samlade hälsofrämjande arbete. Ni får löpande Bwell-statistik som visar utvecklingen över tid av fysisk kapacitet, upplevd hälsa, matvanor, ANDT, livet på fritiden, i  skolan och på arbetet. Det kan enkelt jämföras med er egen statistik över sjukskrivningar och ohälsotal. Det innebär att underlaget för era löpande kvalitetsuppföljningar breddas.

Att arbeta med Bwell som hälsofrämjande arbetsmetod bör ses som en investering och inte som en kostnad. Det bör helst vara en naturlig del av ert löpande kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling för att få full effekt

 

 

 

Fler verktyg för hälsofrämjande skola genom samarbete Bewell Academy/Teamkoncept Education

Bewell Academy har ingått ett spännande samarbete med Teamkoncept Education som också arbetar med hälsofrämjande skolutveckling. Bwell-metodens stadga och struktur hjälper dig att mäta och följa upp elevernas och de anställdas hälsa och livsstil när de ges möjlighet att förbättra sin fysiska, mentala och sociala kapacitet (WHOs definition av hälsa) när de tar fram sina personliga Livsstilsplaner. Detta i kombination med Teamkoncepts inspirerande föreläsningar och digitala E-learningkurser innebär ett ännu snabbare genomslag för skolans hälsofrämjande satsningar!

Tillsammans har vi tagit fram tre olika paketerbjudanden:

BRONSPAKET

Bwell metoden + 1 valfri kurs från Teamkoncept Education för pedagoger & elever.

Bwell-metodens fysiska tester, analys av levnadsvanor, konkreta mål och beslut om förbättringar kombineras med stödet från Teamkoncept Educations kursmaterial för optimal effekt. För att ni ska komma igång på bästa sätt ingår dessutom ett inspirationsmaterial/utbildning för pedagoger eller elever.

Innehåll:

 • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri skola och arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör.
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.
 • DESSUTOM I BRONS: Kombinera med en valfri kurs/utbildning från Teamkoncept Education.

https://www.teamkoncepteducation.se/course?courseid=brons-bwell-academy-teamkoncept-education

SILVERPAKET 

Bwell metoden+ två valfria kurser/utbildningar från Teamkoncept Education för pedagoger & elever.

Bwell-metodens fysiska tester, analys av levnadsvanor, konkreta mål och beslut om  förbättringar kombineras med stödet från Teamkoncept Educations kursmaterial för optimal effekt. För att ni ska komma igång på bästa sätt ingår dessutom två valfria utbildningar/kurser för pedagoger och/eller elever.

Innehåll:

 • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri skola och arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör.
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.
 • DESSUTOM I SILVER: Kombinera med två kurser/utbildningar från Teamkoncept Education.

https://www.teamkoncepteducation.se/course/silver-bwell-academy-teamkoncept-education

GULDPAKET 

Bwell metoden+ två valfria kurser/ stödmaterial från Teamkoncept Education för pedagoger & elever. Dessutom ingår Bwell-utbildning på plats hos er.

Bwell-metodens fysiska tester, analys av levnadsvanor, konkreta mål och beslut om förbättringar kombineras  med stödet från Teamkoncept Educations kursmaterial för optimal effekt. För att ni ska komma igång på bästa sätt ingår dessutom en utbildning på plats hos er i Guldpaketet.

Innehåll:

 • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri skola och arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör,
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.
 • Kombinera med två valfria kurser/utbildningar från Teamkoncept Education.
 • I GULD INGÅR DESSUTOM Bwell-utbildning på plats hos er.

https://www.teamkoncepteducation.se/course?courseid=bwell-academy–teamkoncept-education-guld

Martin Lossman, föreläsare hos Teamkoncept Education

Martin är f.d. pedagog inom idrott & hälsa, ledarskap. Idag arbetar han med föreläsningar runt om i hela landet och även utomlands. Föreläsningarna kan även kombineras med kurserna på www.teamkoncepeducation.se. Bryta stillasittandet, puls i skolan, aktiva klassrum och hur vi kan använda lärmiljön är några områden som Martin kan hjälpa er med.   

 

 

 

Korta Ppt-presentationer

Bwell för företag och organisation

Bwell för skolan

Här hittar du korta Ppt-presentationer du kan använda för att förklara för dina kollegor vad Bwell-metoden är för något. Den är i grunden densamma för elever på högstadiet/gymnasiet och för anställda oavsett arbetsplats. Det är bara några av frågeställningarna som skiljer sig åt när man tar fram sin personliga Livsstilsplan.

 

Statistisk för skola

Statistik för arbetsliv

Bwell-modellen hjälper dig att styra och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Bwell-modellens stadga och struktur hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på alla hälsofrämjande projekt och mäta effekterna av dem.

 • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri skola och arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör.
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.

Hjärnan, minnet och koncentrationen

 1. Amygdala - Balanserar vår stress
 2. Hippocampus - Hjälper oss minnas
 3. Frontalloben - Är vårt kunskapscentrum och ger oss förmåga att planera och organisera


Fysisk aktivitet och sund livsstil ökar proteinet BDNF som förbättrar samarbetet mellan amygdala, hippocampus och frontalloben.

Bwell har starkt fokus på sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans utveckling för att en elev eller anställd ska kunna nyttja sin kapacitet bättre och nå sin fulla potential!

En logisk arbetsprocess steg för steg

”Tratten”  är ett bra sätt att beskriva arbetet som eleven eller en anställd genomför steg för steg tillsammans med Bwell-utbildad personal.

Första steget är en kartläggning av nuvarande situation. Där ingår såväl fysiska tester som att svara på ett antal frågor inom olika livsstilsområden. Det kallar vi Livsstilsanalys.

Sedan sätter den enskilde upp mål (Livsstilsmål) genom att bestämma sig för VAD som är viktigast att uppnå inom en viss tid. Ett fåtal mål i taget för att kunna fokusera.

Detta leder fram till själva Livsstilsplanen som talar om HUR målen ska nås.

Därefter genomförande och uppföljning innan det är dags att göra om processen utifrån en ny Livsstilsanalys som förhoppningsvis visar att man åstadkommit de förbättringar man bestämde sig för första gången.

Användarvänlig webbapplikation

För din dator, platta eller mobiltelefon

Som IT-stöd erbjuder Bwell en enkel och stimulerande webbapplikation. Den gör arbetet med Bwell-modellen enkelt och roligt när eleven eller en anställd med stöd av Bwell-utbildad personal på den egna skolan/arbetsplatsen, analyserar sina levnadsvanor, sätter upp några mål och tar fram sin personliga livsstilsplan som gör det möjligt att nå målen..

Ledningen kan följa utvecklingen med hjälp av den överskådliga statistik som löpande kommer fram som ett resultat av Bwell-arbetet. Den enskilde ser direkt på vad som fungerar bra i livet och vad som kan bli ännu bättre när det gäller fysisk aktivitet, hälsa och levnadsvanor. Ledningen kan jämföra med utvecklingen i hela Sverige.

Bwell Academy är personuppgiftsbiträde till det företag eller organisation som använder Bwell-modellen och den digitala hälsotjänsten. Det innebär att Bwell Academy hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Samarbete med Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har satt igång forskning för att följa upp de reella effekterna av de Livstilsplaner som tas fram av eleverna på ett antal gymnasieskolor och även högstadieskolor runt om i Sverige. Resultaten kommer löpande att presenteras på hemsidan.

Beställ Ackis debattbok – Avstressa skolan!

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltför svaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring.

Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning för att inlärningen ska fungera och de reformer som nu genomförs ska få avsedd effekt.

Den här boken handlar om de ”glömda” problemen och hur vi kommer tillrätta med dem genom att lägga mer tonvikt på livsstil, fysisk hälsa och matvanor. Lyckas vi med det, kommer eleverna att prestera bättre och de anställda i skolan att må bättre.

Acki Wästlund har arbetat med utvecklingsfrågor inom skolan sedan slutet på 90-talet. Hon är i grunden beteendevetare och idrottslärare.
Beställ boken på Adlibris
Beställ boken på Bokus

Uppsatser vid olika universitet och högskolor

Några ord från våra användare

Det var bra att få tänka igenom sitt liv och kul att göra de fysiska testerna - Nelly, Ida och Kajsa på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

FMS har gjort att vi får göra bensträckare på alla lektioner för att inte sitta stilla så mycket - Daniel, Connor och Grzegorzel på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

Eleverna tycker det är spännande att få en helhetsbild av sitt liv och att det är bra att man utgår från det friska i stället för att få påtalat det som inte funkar - Ragna Stridsberg, idrottslärare Liljaskolan Vännäs

FMS-modellen har varit ovärderlig för mig och hjälpt mig att utveckla verksamheten. Alla på skolan var engagerade. Skolsköterskan fick färre spontanbesök. Vi fick också fler elever och skolan blev mer attraktiv - Lena Skuja, tidigare rektor Svaneskolan Lund

Eleverna uppskattar att man i lugn och ro sitter ner och pratar med dem om deras livsstil - Inger Karlsson, idrottslärare Luspengymnasiet Storuman

Senaste nyheter

Två idrottslärare om Bwell-metoden i debattartikel

Bewell Academy och Teamkoncept Education i samarbete för snabbare genomslag av hälsofrämjande skola

Bewell Academy har ingått ett spännande samarbete med Teamkoncept Education med lång erfarenhet av hälsofrämjande skolutveckling. Bwell-metodens stadga och struktur hjälper er mäta och följa upp elevernas och de anställdas hälsa och livsstil när de tar fram sin egen personliga Livsstilsplan för att förbättra sin fysiska, mentala och sociala kapacitet (WHOs definition av hälsa). Teamkoncept […]

Passa på! Vi ger dig 30 minuter teamsinfo om Bwells digitala hälsotjänst för skola och arbetsliv. Ingen avgift.

Nu får du en ny chans att få en bra information om vad det innebär att arbeta med Bwells digitala hälsotjänst. Den finns både för elever på högstadiet och gymnasiet och för anställda i såväl skolan som företag, organisationer och myndigheter. Ingen kostnad. Anmäl dig bara här på hemsidan genom att gå in på Kurs […]

Läs alla nyheter

Personlig Livsstilsplan

Bwell-modellen är den enda kända hälsofrämjande arbetsmetod som med hjälp av en användarvänlig digital hälsotjänst resulterar i en personlig Livsstilsplan som en elev i skolan eller en anställd på en arbetsplats själv tar ansvar för och följer upp.

Salutogent arbetssätt

Genom ett salutogent arbetssätt bygger man vidare på varje persons friska och starka egenskaper.

KASAM-test igår

KASAM (Känsla av sammanhang) gör att skolan eller en arbetsplats blir begriplig, hanterbar och meningsfull för en elev och en anställd.

Enkla fysiska tester

Var och en får testa sin styrka, kondition, rörlighet, motorik och hållning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Några ord från Acki Wästlund, grundaren av Bwell-modellen

Jag tror starkt på fysisk aktivitet som kraft för att må bra i livet. Jag försöker själv leva efter den devisen. När jag arbetade som idrottslärare på en skola med stora utmaningar i Botkyrka och ville få eleverna på högstadiet att förstå detta, fick de mig att skapa FMS-modellen! Den har under 20 år utvecklats i mitt samarbete med många skolors idrottslärare och skolsköterskor.

Idag gör Bwell-modellen (tidigare kallad FMS-modellen) det möjligt för alla på skolan att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen och öka elevernas lust att lära. FMS digitala verktyg knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet. Modellen är också unik genom att eleverna får göra enkla fysiska tester.

Jag förstod redan tidigt hur viktigt det var med samverkan för att lyckas. Modellen stimulerar personalen att hjälpa eleverna till ständiga förbättringar när det gäller hälsa, livsstil och skolresultat. En annan hörnsten för mig är det hälsofrämjande och salutogena arbetssätt som jag lärde mig från grunden när jag arbetade tillsammans med medarbetare på Lunds universitet. Jag förstod på djupet värdet av att bygga vidare på varje elevs friska och starka egenskaper. Ett naturligt fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) har dessutom övertygat mig om det då blir lättare för eleverna att klara av livet i skolan.

Vår webbapplikation för mobil, platta och dator hjälper eleverna i åk 7-9 och på gymnasiet att på ett enkelt sätt göra en livsstilsanalys, sätta upp livsstilsmål och ta fram sin egen personliga livsstilsplan. Nu finns också ett motsvarande digitalt verktyg som gör det möjligt för de anställda i företag och organisationer att göra detsamma för att också de ska kunna bå bra, både i sitt arbete och i livet. Det kan du läsa mer om här på hemsidan.

Bwell gör skillnad både för elever och personal - välkommen till Bwell Academy!

Acki Wästlund