Bwell-modellen för anställda i skolor, kommuner, regioner, företag, organisationer och myndigheter

Bwell-metoden hjälper dig att styra och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Bwell-modellens stadga och struktur hjälper dig att ta nästa steg i utvecklingen av din personal så att de mår bra både på arbetet, på fritiden och i livet.

Att arbeta med Bwell-metoden är en fortgående process där de anställdas hälsostatus, mål och handlingsplaner regelbundet ses över och uppdateras av den anställde själv. Bwells webbapp för mobil, läsplatta och dator hjälper den anställde att steg för steg analysera sin situation och komma fram till konkreta förbättringar av sin fysiska, mentala och sociala kapacitet. Var och en tar själv ansvar för genomförandet..

Alla på en arbetsplats stimuleras att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen och förebygga risken för psykisk ohälsa. Grunden är ett hälsofrämjande och salutogent arbetssätt där utgångspunkten är varje individs friska och starka egenskaper.

Konceptet är unikt genom att det knyter samman kroppen, livsstilen och arbetet till en helhet för den enskilde. Modellen är också unik genom att de anställda erbjuds göra enkla fysiska tester av styrka, kondition, rörlighet och balans.

Effekterna för både den enskilde och arbetsgivaren är betydande:
 • Motiverade anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör.
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.

En logisk arbetsprocess steg för steg

”Tratten” beskriver arbetet som en anställd genomför steg för steg tillsammans med Bwell-utbildad personal. Första steget är en kartläggning av nuvarande situation. Där ingår enkla fysiska tester och att svara på ett antal frågor inom olika livsstilsområden. Det kallar vi Livsstilsanalys.

Sedan sätter den anställde upp mål (Livsstilsmål) genom att bestämma sig för VAD som är viktigast att uppnå inom en viss tid. Ett fåtal mål för att kunna fokusera. Detta leder fram till själva Livsstilsplanen som beskriver HUR målen ska nås. Därefter genomförande och uppföljning.

Efter en tid är det dags att göra om processen utifrån en ny Livsstilsanalys som förhoppningsvis visar att man nått sina mål och åstadkommit de förbättringar man bestämde sig för första gången.

Så fungerar det steg för steg

FÖRST FÖRBEREDA, PLANERA OCH INFORMERA

Att arbeta med Bwell-modellen kräver att ledningen är engagerad och uthållig. Testa gärna på en grupp anställda innan ni bestämmer er för att låta alla anställda ta fram sina personliga Livsstilsplaner med hjälp av Bwells digitala arbetsverktyg, webbappen.

När ni fattat beslut om att börja med Bwell är det viktigt att all personal informeras, blir engagerade och känner sig delaktiga. En Bwell-ansvarig i er organisation utses och en särskild styrgrupp bildas för att få stadga och struktur i arbetet.

Innan själva arbetet påbörjas utbildar Bwell Academy de som ska ha ansvaret för genomförandet på arbetsplatsen. Denna utbildning tar ca 4 timmar.

SEDAN LIVSSTILSANALYS MED NULÄGE, MÅL OCH PLAN FÖR ATT NÅ MÅLEN

Normalt börjar arbetet med att de anställda gör ett antal enkla fysiska tester. De handlar om kondition, rörlighet, styrka, balans, motorik och hållning. För de som inte vill besvaras några frågor om fysisk kapacitet istället. Resultatet av de fysiska testerna (eller frågesvaren) matas in i FMS webbapp.

Efter detta besvarar den anställde individuellt ett antal frågor inom områden som alla har betydelse för välmåendet och hur den anställde fungerar på arbetet, på fritiden och i livet i stort:

 • Fysisk kapacitet – Frågor om fysisk träning och stillasittande.
 • Välbefinnande – Frågor om hur den anställde upplever sin kropp, sin hälsa och sin stress.
 • Droger – Frågor om alkohol, tobak, narkotika och dopning.
 • Mat och energiintag – Frågor om matvanor och energiinnehåll.
 • Livet på fritiden – Frågor om fritidsintressen, vänner och vänrelationer.
 • Livet på arbetet – Frågor om ambition, måluppfyllelse, trivsel, arbetsro och stimulans.

Stegvis tar man sig från Livsstilanalysen till Livsstilsmålen och till själva Livsstilsplanen som är handlingsplanen för att nå målen.I Livsstilsanalysen har den anställde talat om vilka faktorer som är viktigast att förbättra. Det kan vara få eller många men de ska vara realistiska. Av dessa prioriteras maximalt tre som blir var och ens personliga Livsstilsmål. För vart och ett av dessa mål beskriver den anställde HUR målet ska uppnås. Det är själva Livsstilsplanen.

Under hela denna process arbetar den anställde med webbappen som är FMS digitala arbetsverktyg och anpassad både för mobil, Ipad och dator.

SLUTLIGEN RESULTATREDOVISNING, STATISTIK OCH UPPFÖLJNING

En av hörnstenarna i Bwell-konceptet är att få den anställde att ta ett ett större eget ansvar för sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sin livsstil . Därför är det den anställde själv som ansvarar för att den egna Livsstilsplanen genomförs och följs upp.

Bwell Academy följer GDPR. Det är bara den enskilde som får se resultaten av arbetet om inte den anställde själv väljer att dela med sig av dem. Ledningen får löpande statistik på aggregerad nivå som visar hur de anställda utvecklas när det gäller fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare att vidta samordnade åtgärder för att förebygga stress och psykisk ohälsa samt utveckla verksamheten.

Ett lyckosamt Bwell-arbete kräver uthållighet. Det är viktigt att de anställda ges möjlighet att datera upp sina Livsstilsplaner så att de själva och ledningen kan följa upp utvecklingen av fysisk kapacitet, hälsa och livsstil över tid. Först då blir verktyget kraftfull och kan leda till mer hållbara förändringar i verksamheten.

Resultat och statistik

Hur kommer vi igång på vår arbetsplats?