Fördelar med Bwell i skolan

Så här skiljer sig skolor som arbetar med FMS-modellen jämfört med andra skolor. Förhållandena varierar dock beroende på olika ambitioner och lokala förutsättningar.

Med Bwell-modellen i skolan

Skolan (FMS)

Hela skolan fokuserar på förebyggande hälsofrämjande livsstilsarbete utifrån en helhetssyn på kroppen, livsstilen och skolarbetet för bättre lärande. Det salutogena angreppssättet gör att elevens friska och starka egenskaper lyfts fram.

Andra skolor

Skolan

Skolan har ingen tydlig uppgift att arbeta gemensamt med förebyggande livsstilsarbete som medel för bättre lärande. Kunskap saknas ofta om sambandet mellan fysisk aktivitet/livsstil och lärande/skolprestationer.

Eleverna (FMS)

Eleverna stimuleras att ta eget ansvar för sin fysiska, mentala och sociala kapacitet genom att ta fram sin egen Livsstilsplan för ständiga förbättringar. Detta som en del av de utvecklingsplaner som alla elever i Sverige arbetar med. Elevens arbetsverktyg är en digital plattform; en webbapplikation för mobil, platta och dator. Idrottsläraren eller skolsköterskan handleder eleverna när de tar fram Livsstilsplanen.

Eleverna

Eleverna arbetar med sina ordinarie utvecklingsplaner som fokuserar på skolarbetet och den ämnesvisa uppföljningen, utan krav på koppling till fysisk kapacitet och livsstil. Eleverna kan dock ta upp livsstilsfrågor i utvecklingsplanen om de själva vill. Eleverna saknar arbetsverktyg för utveckling av sin livsstil och fysiska kapacitet. De lämnas att ta eget ansvar utifrån den kunskap de får genom ämnet idrott och hälsa utan strukturerad uppföljning.

Elevhälsan (FMS)

Skolsköterskan erbjuder eleverna lagenliga hälsosamtal med hjälp av FMS-modellen var tredje år och samverkar löpande med idrottslärarna i det förebyggande arbetet. Färre akutbesök ger mer tid för samverkan och förebyggande arbete.

Elevhälsan

Elevhälsan har det uttalade ansvaret för det förebyggande arbetet men skolsköterskorna upplever ofta att de inte hinner med det. Tiden upptas av traditionella hälsosamtal, akutbesök och andra uppgifter och av att ge elever extra stöd vid behov.

Idrottsläraren (FMS)

Idrottslärarna får en mer betydelsefull roll genom samverkan med Elevhälsan och skolans arbetslag. Idrottsläraren testar elevernas fysiska styrka, kondition, rörlighet och balans och samtalar med eleverna i grupp om livsstilsfrågor.

Idrottsläraren

Idrottslärarnas breda kompetens när det gäller livsstilsfrågor kopplat till fysisk kapacitet tas inte tillvara. Konditionstester genomförs ofta men sällan andra fysiska tester.

Mentorerna och arbetslagen (FMS)

Mentorerna bidrar aktivt till det hälsofrämjande förebyggande arbetet genom att koppla Livsstilsplanen till ordinarie utvecklingssamtal. Arbetslagen får bra underlag för beslut om samordnade och stödjande åtgärder.

Mentorerna och arbetslagen

Mentorerna fokuserar i första hand på måluppfyllelse inom sina ämnen och saknar ofta tid för utvecklingssamtal med eleverna om annat än själva skolarbetet. Livsstilsfrågorna hänvisas till Elevhälsan och idrottslärarna.

All personal (FMS)

Även personalen ges möjlighet att analysera sin livsstil, fysiska kapacitet och arbetssociala miljö och ta fram sin individuella Livsstilsplan. Engagemang och motivation ökar. Leder till lägre kostnader för Företagshälsa tack vare att personalen tar större ansvar för sin egen hälsa och livsstil. Stressen minskar och den arbetssociala miljön förbättras.

All personal

Det hälsofrämjande arbetet för personalen är outvecklat. De anställda hänvisas ofta till egna initiativ och erbjuds bidrag till träningskort, massage mm. Arbetssociala enkäter används som underlag för utvecklingsinsatser. Höga kostnader för Företagshälsa.

Skolledningen (FMS)

Skolledningen får överskådlig statistik och underlag för beslut om stöd för elevutveckling, personalutveckling, förbättringar av den arbetssociala miljön och effektivitetshöjande åtgärder. Underlaget för kvalitetsredovisningar förbättras och kostnaderna för Företagshälsa minskar.

Skolledningen

Skolledningen får ingen samlad bild av elevernas status vad gäller fysisk kapacitet och livsstil och deras vilja att förbättra sin situation. Personalens trivsel, engagemang och synen på arbetsmiljön följs upp med hjälp av enkäter och utvecklingssamtal. Betydande kostnader för Företagshälsa.

Jag vill att en FMS-ambassadör kontaktar mig så snart som möjligt!