Masteruppsats vid GIH lyfter fram FMS-modellen

Ida Carlberg har i sin masteruppsats vid GIH, ”Några elevers syn på hälsa och skolans hälsoarbete” (maj 2018), undersökt hur eleverna vid ett gymnasium i Stockholm (Hermodsgymnasiet) upplever sin skolas hälsoarbete samt deras syn på/förståelse av hälsa. Hon har ägnat särskild uppmärksamhet åt hur eleverna upplevde arbetet med FMS-modellen och den nya Elevappen. Skolans hälsoarbete verkar enligt elevernas berättelser främst äga rum inom ämnet Idrott och hälsa, ett ämne som majoriteten av eleverna upplever ger bra information och är roligt. Arbetet med FMS-modellen upplevdes av samtliga elever ha gett dem en djupare insikt i vad de kan och inte kan göra samt vad de behöver förbättra med sig själva. Det beskrivs överlag i intervjuerna att eleverna tycker att arbetet med FMS har varit väldigt bra och roligt.

Läs hela uppsatsen här: