Så fungerar det steg för steg

Bwell-metoden hjälper dig att styra och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Bwell-metodens stadga och struktur hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på ert hälsofrämjande arbete och mäter effekterna av det ni gör.

Effekterna:
 • Motiverade elever, studenter och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfritt utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör.
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.

FÖRST FÖRBEREDA, PLANERA OCH INFORMERA

 • Bwell-utbildning.
 • Ni beslutar er för att införa Bwell-modellen.
 • Ni gör den planering som behövs.
 • Information ges till alla berödra (och i förekommande fall även till föräldrarna) om det kommande arbetet.

SEDAN FYSISKA TESTER, NULÄGESANALYS, MÅL OCH PLAN FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • Idrottsläraren eller någon annan Bwell-utbildad har nu planerat testlektioner där fysiska tester genomförs.
 • Eleverna/studenterna noterar sina resultat direkt i appen.
 • VAr och en går igenom frågorna och tar ställning till om hen är nöjd med den nivå som har angetts eller om målet är att förbättra situationen.
 • Eleven/studenten ringar in de målområden som ska förbättras. Det tre viktigaste målen väljs ut och en plan (Livsstilsplan) tas fram som visar hur målet ska uppnås.
 • Livsstilsplanen tas fram av eleven med hjälp av den användarmanual som är inbyggt i verktyget.
 • När målet är nått går man illbaka till sina gamla förbättringsmål och väljer ett nya mål och uppdaterar sin Livsstilsplan.

SLUTLIGEN RESULTATREDOVISNING, STATISTIK OCH UPPFÖLJNING

 • Resultat och statistik redovisas för ledningen och i skolan för arbetslag.
 • Varje arbetslag planerar gemensamma åtgärder anpassade till elevernas behov.
 • Goda exempel på lyckosamma bra aktiviteter lyfts fram för att spridas till nya användare.

Hur kommer vi igång på vår skola, , vårt universitet, vår högskola?

Frågor för eleverna och studenterna att reflektera över och besvara

 • Fysisk kapacitet - Frågor om fysisk träning och stillasittande. Kompletteras med fysiska tester av kondition, styrka, rörlighet och hållning.
 • Välbefinnande - Frågor om hur man upplever sin kropp, sin hälsa och sin stress.
 • Droger - Frågor om alkohol, tobak, narkotika och dopning.
 • Mat och energiintag - Frågor om matvanor och energiinnehåll.
 • Livet på fritiden - Frågor om fritidsintressen, vänner och vuxenrelationer.
 • Livet i skolan - Frågor om ambition, måluppfyllelse, trivsel, arbetsro och stimulans.

Under denna fas jobbar eleverna/studenterna med Bwell-appen. Stegvis tar man sig från Livsstilanalysen till Livsstilsmålen till själva Livsstilsplanen som är handlingsplanen för att nå målen.

Frågor som besvaras med modellen…

Bwell-modellen hjälper elever och anställda att ta ansvar för sin fysiska kapacitet (F), mentala balans (M) och sociala kompetens (S), så att de mår och presterar bra i skolan.

Alla på skolan bidrar härigenom till att utveckla både sig själva och skolan utifrån en helhetssyn på kroppen, livsstilen och skolarbetet.

Med hjälp av Bwell-modellen får man svar på följande frågor:

 • Eleven
  Förstår hur fysisk aktivitet och goda levnadsvanor påverkar livsstil, hälsa och skolresultat.
 • Mentorn
  Elevkontakter fördjupas i dialog med eleverna om deras livsstilsplaner.
 • Idrottsläraren
  Läraren i idrott och hälsa får en utvecklad och mer central roll i det hälsofrämjande skolarbetet.
 • Elevhälsan
  Avlastas och får mer tid för sitt förebyggande arbete och blir mer delaktig i skolans lärandeuppdrag.
 • Skolledningen
  Får stadga och struktur i ett hälsoarbete tydligt kopplat till lärande.
 • Övriga
  Blir naturlig del av skolans gemen-samma hälsopedagogiska plattform.

En fortgående process…

Att arbeta med Bwell är en fortgående process där nuläget, målen och handlingsplanerna regelbundet ses över och uppdateras. Bwell-modellens webapplikation för mobil, läsplatta och dator hjälper eleven att steg för steg analysera sin situation och komma fram till konkreta förbättringar av sin fysiska, mentala och sociala kapacitet. Eleverna tar själva ansvar för genomförandet av sin Livsstilsplan. Idrottslärare, elevhälsa och mentor hjälper dem att följa upp att de är på rätt väg.

Bwell-modellen gör skillnad för både elever och personal. Alla på skolan stimuleras att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen, öka elevernas inlärningsförmåga och förbättra skolresultaten.

Grunden är ett hälsofrämjande och salutogent arbetssätt där utgångspunkten är varje elevs friska och starka egenskaper. Bwell-modellen är unik genom att den knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet för eleven. Modellen är också unik genom att eleverna får göra fysiska tester av styrka, kondition, rörlighet och balans.

Testa Bwell-modellen på din skola!